vypracovanie podkladov

Ako napísať abstrakt v bakalárskej práci?

By on 22. apr, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Čo je to abstrakt, v akých jazykoch ho píšeme a o čom vlastne je? Vysvetlíme aj s názornou ukážkou.

abstrakt v bakalárskej práci

Definícia abstraktu nielen v bakalárke

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika záverečnej práce. Jeho cieľom je stručne a výstižne informovať čitateľov o obsahu bakalárskej práce. Povinne sa píše v dvoch jazykových variáciách, v slovenskom aj v niektorom zo svetových jazykov, najčastejšie v angličtine.

Abstrakt by mal obsahovať meno autora, názov bakalárskej práce, druh záverečnej práce, názov vysokej školy, kde autor práce študuje, fakultu aj katedru príslušnej vysokej školy, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania bakalárskej práce a počet strán danej záverečnej práce. V abstrakte sa uvádzajú aj kľúčové slová danej bakalárskej práce.

Vzor abstraktu bakalárskej práce

Abstrakt (1 riadok vynechaný)

Priezvisko, meno: Názov témy bakalárskej práce.

Názov univerzity, názov fakulty, názov katedry.

Školiteľ: (tituly pred menom) Meno a priezvisko (tituly za menom).

Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár/magister…

Mesto: skratka fakulty a univerzity, rok.

Počet strán (napr. 33 s.) (1 riadok vynechaný)

Vzorové osnovy písania abstraktu:

Objektom skúmania danej bakalárskej práce bolo… Cieľom záverečnej práce bolo…

Práca je rozdelená do … kapitol. Obsahuje … grafov, … tabuliek a … príloh. Prvá kapitola je venovaná… Výsledkom riešenia danej problematiky je… a pod. (1 riadok vynechaný)

Kľúčové slová: (jednoslovné alebo viacslovné termíny, názvy organizácií, mená osôb, ktoré boli v práci použité a ktoré charakterizujú obsah práce) – kľúčové slovo 1, kľúčové slovo 2, kľúčové slovo 3, …

Rozsah a štýl abstraktu

Rozsah abstraktu by mal byť 150  až 250 slov, v každom prípade by nemal presiahnuť jednu stranu. Štýl abstraktu má byť zrozumiteľný a výstižný. Úlohou abstraktu je stručne definovať hlavné ciele práce, popísať použité metódy, zhrnúť výsledky a závery práce a uviesť možnosti ich využitia v praxi. Text abstraktu sa píše súvisle ako jeden odsek, v prípade, že slovenský text spolu s anglickým sa nezmestia na jednu stranu, text abstraktu v anglickom jazyku sa začína písať samostatne na novej strane.

Formálne zásady písania abstraktu

Odporúčaným typom písma je Times New Roman s veľkosťou 12 – 14 v závislosti od veľkosti písma zvyšku bakalárskej práce.  Používajte riadkovanie 1,5. Strany dokumentu, v ktorom sa abstrakt píše, by mali mať okraje 2,5 cm z pravej a 3,5 cm z ľavej strany.

V prípade ďalších otázok ohľadom abstraktu sa na nás pokojne obráťte. Radi pomôžeme.